Einbürgerungstest online verwendet Cookies.

Alle 300 Fragen und Antworten zum Einbürgerungstest der Bundesrepublik Deutschland (persiche Übersetztung), Seite 7

Die Fragen mit Antworten

Die Übersetzungen wurden freundlicherweise von Afsaneh Ali Yazdani bereitgestellt.

85%
263.

سؤال ۲۶۳) در آلمان نوجوانان از سن ۱۴ سالگی در مقابل قانون مسئولند. این بدان مفهوم است که، نوجوانان بالای ۱۴ سالی‌که قانون شکنی میکنند، ...

 • مجازات میشوند.
 • با آنان مثل بزرگسالان رفتار میشود.
 • مجازات خود را با والدین خود تقسیم میکنند.
 • مجازات نمیشوند.
85%
102.

سؤال ۱۰۲) به چه صورت میتوان در آلمان از کسانی که در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی‌، ذهنی‌و اجتماعی نقش برجسته‌ای را ایفا نموده اند، قدردانی نمود؟ به وسیله اعطا ...

 • نشان افتخار ملی‌
 • نشان ‌عقاب ملی‌
 • مدال افتخار شایستگی ملی‌
 • لقب افتخاری "قهرمان جمهوری دمکراتیک آلمان"
85%
207.

سؤال ۲۰۷) جمهوری دمکراتیک آلمان عضو کدام پیمان نظامی بود؟

 • پیمان آتلانتیک شمالی (NATO)
 • اتحادیه راین
 • پیمان ورشو
 • اتحادیه اروپا
85%
 • از مردم
 • از مجلس فدرال
 • از پادشاه پروس
 • از دیوان عالی‌کشور
84%
 • Joachim Gauck
 • Norbert Lammert
 • Wolfgang Thierse
 • Edmund Stoiber
84%
134.

سؤال ۱۳۴) قرار است که خط اتوبوسرانی را، که شما هر روز با آن‌به محل کارتان می‌روید، حذف نمایند. در جهت جلوگیری از این اقدام چه میتوانید بکنید؟

 • یا به یک تشکل موجود، که هدفش حفظ خط اتوبوسرانی می‌باشد، می‌پیوندم، و یا اینکه خود اقدام به پایه‌گذاری چنین نهادی می‌کنم.
 • به عضویت یک باشگاه ورزشی درمی آیم و تمرین دوچرخه سواری می‌کنم.
 • به اداره دارائی مراجعه می‌کنم، چونکه به عنوان مالیات دهنده، حق دارم از خط اتوبوسرانی استفاده کنم.
 • نامه‌ای به اداره جنگلبانی ناحیه مینویسم.
84%
120.

سؤال ۱۲۰) کدامیک از موارد زیر سیستم انتخاباتی آلمان می‌باشد؟

 • حق انتخاب قابل سانسور
 • حق انتخاب بر مبنای سه‌طبقه اجتماعی
 • حق انتخاب بر مبنای اکثریت و تناسب آراء
 • حق انتخاب عمومی‌مردان
84%
142.

سؤال ۱۴۲) وظیفه اصلی قاضی دادگاه در آلمان چیست؟

 • وکالت مردم در مقابل دادگاه
 • کار در دادگاه و صدور احکام
 • تغییر قوانین
 • کمک به نوجوانان و جوانانی که، دادگاه به کارشان رسیدگی می‌کند.
84%
180.

سؤال ۱۸۰) اولین صدر‌اعظم جمهوری فدرال آلمان که بود؟

 • Ludwig Erhard
 • Willy Brandt
 • Konrad Adenauer
 • Gerhard Schröder
83%
99.

سؤال ۹۹) در آلمان هزینه بیمه‌‌های اجتماعی توسط چه کسانی پرداخت میشود؟

 • کارفرمایان و کارمندان
 • صرفاً کارمندان
 • کلیه اتباع کشور
 • صرفاً کارفرمایان
83%
53.

سؤال ۵۳) در آلمان مفهوم "دولت قانونمند" چیست؟

 • همیشه حق با دولت است.
 • احزاب موجود صرفاً راستگرا میباشند.
 • مردم در مورد قوانین تصمیم میگیرند.
 • دولت باید طبق قوانین عمل کند.
83%
49.

سؤال ۴۹) چه مرجعی در آلمان سیاست مدارس را تعیین می‌کند؟

 • معلمین
 • ایالات آلمان
 • وزارت امور خانواده
 • دانشگاه ها
83%
126.

سؤال ۱۲۶) قبل از موعد انجام انتخابات در آلمان، مشمولین حق رأی چه برگه‌‌ای را دریافت میکنند؟

 • اجازه شرکت در انتخابات صادره از شهرداری
 • اجازه شرکت در انتخابات صادره از رئیس جمهور
 • اطلاعیه‌ای از جانب هیأت دولت
 • اطلاعیه‌ای از جانب اداره کلیسا
83%
144.

سؤال ۱۴۴) قاضی در آلمان به کدامیک از قوای زیر تعلق دارد؟

 • قوّه اجرائیه
 • قوّه قضائیه
 • قوّه برنامه ریزی
 • قوّه مقنّنه یا قانون گذاری
83%
6.

سؤال ۶) نام قانون اساسی آلمان چیست؟

 • قانون مردم
 • قانون سراسری
 • قانون آلمان
 • قانون اساسی
83%
130.

سؤال ۱۳۰) کدامیک از اوراق رأی گیری زیر برای شرکت در انتخابات مجلس شورا معتبر است؟ )تصویر ۱۳۰(

Bild anzeigen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
82%
199.

سؤال ۱۹۹) در DDR کلمه " Stasi" مخفّف چه عبارتی بود؟

 • پارلمان
 • وزارت امنیت کشور
 • حزب حاکم
 • وزارت آموزش مردم
82%
39.

سؤال ۳۹) هر یک از ایالات آلمان دارای کدامیک از موارد زیر میباشند؟

 • وزیر امور خارجه مخصوص به خود
 • واحد پولی‌مخصوص به خود
 • ارتش مخصوص به خود
 • دولت مخصوص به خود
82%
200.

سؤال ۲۰۰) کدامیک از ایالات فعلی‌آلمان سابقاً به جمهوری دمکراتیک آلمان تعلق داشته است؟

 • Hessen
 • Schleswig-Holstein
 • Mecklenburg-Vorpommern
 • Saarland
82%
 • به همراه قضات دادگاه در مورد جرم و مجازات آن‌تصمیم میگیرد .
 • به مردم مشاوره قضایی می‌دهد.
 • اسناد صادر می‌کند.
 • از متهم دفاع می‌کند.
82%
156.

سؤال ۱۵۶) در چه سالی‌هیتلر صدر‌اعظم رایش شد؟

 • ۱۹۲۳
 • ۱۹۲۷
 • ۱۹۳۳
 • ۱۹۳۶
82%
 • آزاد، برابر، مخفی‌
 • آشکار، مطمئن، آزاد
 • بسته، برابر، مطمئن
 • مطمئن، آشکار، داوطلبانه
82%
143.

سؤال ۱۴۳) قاضی در آلمان به کدامیک از قوای زیر تعلق دارد؟

 • قوّه قضائیه
 • قوّه مجریه
 • قوّه عملیاتی
 • قوّه مقنّنه
82%
262.

سؤال ۲۶۲) در آلمان مفهوم اصل "برخورد مساوی با مردم" چیست؟

 • کسی نباید مثلا به دلیل معلولیت خود مورد تبعیض قرار بگیرد.
 • تبعیض دیگران در صورت وجود دلایل کافی‌شخصی‌مجاز است.
 • هیچکس نمیتواند بر علیه تبعیض شدگان قانوناً شکایت کند.
 • قانون حکم می‌کند که مردم سالانه برای تبعیض شدگان وجهی اهدا کنند.
82%
162.

"Claus Schenk Graf von Stauffenberg" چرا نامسؤال ۱۶۲)مشهور شد؟

 • او برنده مدال طلا در بازیهای المپیک سال ۱۹۳۶ شد.
 • او امارت مجلس رایش را ساخت.
 • او ارتش را پایه‌ریزی کرد.
 • او در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۴۴ اقدام به ترور هیتلر کرد.
81%
208.

سؤال ۲۰۸) "Stasi" چه بود؟

 • سازمان جاسوسی رایش سوم
 • یک بنای یادبود مشهور در آلمان
 • سازمان جاسوسی DDR
 • باشگاه ورزشی آلمان در جنگ جهانی‌دوم
81%
64.

سؤال ۶۴) امروزه جمهوری فدرال آلمان تقسیم شده است به …

 • ۴ منطقه اشغالی
 • یک دولت شرقی‌و یک دولت غربی
 • ۱۶ کانتون (تقسیمات کشوری)
 • دولت فدرال، ایالات و شهرها و شهرک ها
81%
163.

سؤال ۱۶۳) در چه سالی‌نازیها کنیسه‌ها و مغازه‌های یهودیان آلمان را تخریب کردند؟

 • ۱۹۲۵
 • ۱۹۳۰
 • ۱۹۳۸
 • ۱۹۴۵
81%
181.

سؤال ۱۸۱) سال ۱۹۷۰ ویلی برانت در مقابل اردوگاه یهودیان در ورشو به زانو نشست. هدف او از این حرکت چه بود؟ )تصویر ۱۸۱(

Bild anzeigen

 • سر اطاعت در مقابل متفقین آن‌زمان فرود آورد.
 • از لهستان و یهودیان لهستانی تقاضای بخشش کرد.
 • احترام عمیق خود را در مقابل پیمان ورشو نشان داد.
 • سر خاک سرباز گمنام دعا کرد.
81%
98.

سؤال ۹۸) چنانچه نمایندگان مجلس شورای آلمان جناح خود را عوض کنند، کدامیک از موارد زیر صحیح است؟

 • آنها دیگر اجازه شرکت در اجلاس پارلمان را ندارند.
 • ممکن است که دولت اکثریت خود را از دست بدهد.
 • رئیس جمهور باید قبلاً موافقت خود را اعلام کرده باشد.
 • رای دهندگانی که آنان را برگزیده اند، میتوانند مجدداً انتخاب نمایند.

Übersetzungen

Schwesterprojekte: Führerscheintest online · Einbürgerungstest Österreich · Lottozahlen-Generator · US Citizenship Test · Städte-Suchen-Spiel